Home » Kumpulan Soal Ujian Smster » BANK SOAL SD KELAS 6 BAHASA JAWA

BANK SOAL SD KELAS 6 BAHASA JAWA

Posted at May 30th, 2013
Product Description : BANK SOAL SD KELAS 6 BAHASA JAWA

A.    Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d
Haji Abdul Malik Karim Amrullah
Ora akeh cacahe paraga sing kaparingan keunggulan, kayadene HAMKA utawa Haji Abdul Malik Karim Amrullah iki. Priyayine kajaba wasis micara uga kesuwur anggone mumpuni ing babagan karang-mengarang. Amrullah ngumbara nyang pulo jawa, ing kana kelakon bisa ketemu kalian tokoh-tokoh gerakan nasional ade dasar agama Islam, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusuma, Suriopranata, tokoh pergerakan sing dening penjajah Landa di juluki “de stakingskoning”(raja pemogokan)
Rikala ngembani Pedoman masyarakat mau jenenge Hamka saya kasusra. Produktif nulis buku, apik, migunani, mranani, nambah kawruh. Mula ora aran aneh, menawa kajabat sebutan “Kyai Roman” uga banjur nampa julukan “ulama pujangga)
Ora sethithik lelabuhane HAMKA ing dalem gerakan kebangsaan; ing dalem kasusastraan, ing dalem dakwah, kuliah subuh lewat RRI sarta TVRI. Miturut cathetan ora kurang saka 113 buku sing wis kelakon ditulis. Iya tafsir Al Qur’an, iya roman, iya wulangan agama, budi pekerti, cekake nyrambahi.

A.    Pitakon-pitakon iki wangsulana kang petitis !
1.    Sapa jeneng asline HAMKA ?
2.    Apa bae keprigelane HAMKA saenggo misuwur ?
3.    Sapa bae tokoh-tokoh  kang di juluki de stakingskoning marang walanda iku?
4.    Julukan apa sing di wenehake masyarakat marang HAMKA ?
5.    Apa bae lelabuhane HAMKA tumrap Negara RI ?

B.    Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d
1.    Budhe tuku tas ing Plasa Tunjungan, ukara kasebut kalebu jinise ukara …
a.  ngoko alus    b.  ngoko lugu    c. krama alus     d. krama lugu
2.    Yani ngomong karo Bapake, becike nganggo basa …
a.  ngoko alus    b.  ngoko lugu    c. krama alus     d. krama lugu
3.    Kula sampun tindak kalawau jam tiga.
Ukara mau luput manut unggah-ungguh. Tembung tindak benere …
a.  lunga    b.  pamit    c. kesah    d. dugi
4.    Aja dadi manungsa sing duweni sifat…
a.  asih tresna    b.  angkara murka    c. andhap asor    d. sopan santun
5.    Bagio iku kalebu arek pendhekar.
Pendhekar kalebu tembung camboran tugel sing tegese …
a.  wong sing sekti    b. ahli beladiri     c. tukang dokar    d. pendhek tur kekar
6.    Jenang gulo. Yen ditulis nganggo aksara jawa wujude …
a.  ?jgu=gul.    b.  ?jjnn.    c. ?jen= gu [lo.    d. jngl
7.    Yen kepingin ngerti bab reregan bahan pokok, narasumber sing cocog, yaiku…
a. satpam pasar     b.  satpol PP    c. tukang sayur    d. Ijin soko polisi
8.    Kerapan sapi iku salah sawijine kegiyatan tradisi ing pulo…
a.  lombok    b.  bawean    c. medura    d. bali
9.    Aja sok nyepelekna wong liya sanadyan wujude wong ora duwe.
Paribasan sing cocog karo ukara mau, yaiku …
a.  giri lusi janma tan kena ingina    c. palang mangan tanduran
b. idu didilat maneh    d. dhemit ora dulit, setan ora doyan
10.    Rindhik asu digitik. Paribasan iku tegese…
a.  wong tuwa njaluk wuruk wong enom    c. wis kepenak tambah oleh kepenak
b. dikongkon sing cocog karepe    d. tiwas ditenani jebul ora sida
11.    Tembung ing ngisor iki sing kelebu tuladhane tembung camboran wutuh yaiku …
a. bangjo     b.  madumangsa    c. nagasari    d. raja kaya
12.    Paugeran (aturan/pedoman) ing tembang macapat ana 3, kaya kang kasebut ing ngisor iki, kajaba …
a.  guru gatra    b.  guru wilangan    c. guru lagu    d. guru sastra
13.    Cacahe gatra(baris) saben sapada ing tembang macapat diarani …
a.  guru basa    b.  guru sastra    c. guru gatra    d. guru wilangan
14.    Cacahe wanda (suku kata) saben sagatra ing tembang macapat diarani…
a.  guru sastra    b.  guru gatra    c. guru lagu    d. guru wilangan
15.    Tibaning swara (vokal) ing saben pungkasane gatra ing tembang macapat diarani …
a.  guru gatra    b.  guru wilangan    c.  guru lagu    d. guru sastra
16.    Wawancara kang pitakone ora ditemtoake luwih dhisik, gumantung marang swasanane wawancara, dene responden bebas njawab gumantung marang pitakone, kalebu wawancara …
a.  bebas    b.  individual    c. konverensi    d. terpimpin
17.    Tegese paribasan “Durung pecus, keselak besus” yaiuku …
a.  prakara cilik (sepele) dadi gedhe
b.  pakulinan ala sing ora bisa ilang    c. urung sembada wis kepingin sing ora-ora
d. amarga bangete lomane nganti uripe dhewe
kacingkrangan
18.      mbnTuru            yen di latinke wujude …
a.  aku wis mangan
b.  sapa mangan    c. mangan apa
d. mangan turu
19.    Gelase ceblok nganti ajur…
a.  riyel    b.  renteng    c. murka    d. mumur
20.    Yen kebo, sapi, wedhus iku diarani…
a.  rajana    b.  rajabrana    c. rajakaya    d. rajanaga

C.    Ceceg-ceceg ngisor iki isinen nganggo tembung kang mathuk!
1.    Eyang Bagio rawuh saka Ngawi pinaringan rahayu …
2.    Gawea ukara saka tembung camboran wutuh?
3.    Kala wingi Bu Miyem lunga menyang Solo, ukara kasebut krama aluse …
4.    Puisi jawa gagrak anyar sing ora kaiket guru gatra, guru lagu, guru wilangan nanging isih ngugemi anane rasa kaendahan arane…
5.    Panganggone ing wiwitan ukara, utawa kanggo nulis bab anyar diarani …
6.    ?jerukPecel\. , yen ditulis latin unine …
7.    Wiwowite lesmbodhonge, cangkrimane apa …
8.    Ana  pira tembang macapat iku? Sebutna…
9.    Apa kang diarani tembung saroja iku …
10.    Dong dinge swara ing pungkasane gatra diarani…

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about BANK SOAL SD KELAS 6 BAHASA JAWA


Related post to BANK SOAL SD KELAS 6 BAHASA JAWA

UTS

UTS

A.    Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d Haji Abdul Malik Karim Amrullah Ora akeh cacahe paraga sing kaparingan keunggulan,... more detail
UTS Semester 2

UTS Semester 2

A.    Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d Haji Abdul Malik Karim Amrullah Ora akeh cacahe paraga sing kaparingan keunggulan,... more detail
CONTOH SOAL UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2007/2008

CONTOH SOAL UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2007/2008

A.    Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d Haji Abdul Malik Karim Amrullah Ora akeh cacahe paraga sing kaparingan keunggulan,... more detail
Ulangan Akhir Semester 2

Ulangan Akhir Semester 2

A.    Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d Haji Abdul Malik Karim Amrullah Ora akeh cacahe paraga sing kaparingan keunggulan,... more detail
Contoh Soal Latihan UTS IPA

Contoh Soal Latihan UTS IPA

A.    Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d Haji Abdul Malik Karim Amrullah Ora akeh cacahe paraga sing kaparingan keunggulan,... more detail