Browsing Category "Kumpulan Soal Ujian Smster"

BANK SOAL SD KELAS 6 BAHASA JAWA

A.    Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d
Haji Abdul Malik Karim Amrullah
Ora akeh cacahe paraga sing kaparingan keunggulan, kayadene HAMKA utawa Haji Abdul Malik Karim Amrullah iki. Priyayine kajaba wasis micara uga kesuwur anggone mumpuni ing babagan karang-mengarang. Amrullah ngumbara nyang pulo jawa, ing kana kelakon bisa ketemu kalian tokoh-tokoh gerakan nasional ade dasar agama Islam, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusuma, Suriopranata, tokoh pergerakan sing dening penjajah Landa di juluki “de stakingskoning”(raja pemogokan)
Rikala ngembani Pedoman masyarakat mau jenenge Hamka saya kasusra. Produktif nulis buku, apik, migunani, mranani, nambah kawruh. Mula ora aran aneh, menawa kajabat sebutan “Kyai Roman” uga banjur nampa julukan “ulama pujangga)
Ora sethithik lelabuhane HAMKA ing dalem gerakan kebangsaan; ing dalem kasusastraan, ing dalem dakwah, kuliah subuh lewat RRI sarta TVRI. Miturut cathetan ora kurang saka 113 buku sing wis kelakon ditulis. Iya tafsir Al Qur’an, iya roman, iya wulangan agama, budi pekerti, cekake nyrambahi.

A.    Pitakon-pitakon iki wangsulana kang petitis !
1.    Sapa jeneng asline HAMKA ?
2.    Apa bae keprigelane HAMKA saenggo misuwur ?
3.    Sapa bae tokoh-tokoh  kang di juluki de stakingskoning marang walanda iku?
4.    Julukan apa sing di wenehake masyarakat marang HAMKA ?
5.    Apa bae lelabuhane HAMKA tumrap Negara RI ?

B.    Pilihen wangsulan sing bener kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d
1.    Budhe tuku tas ing Plasa Tunjungan, ukara kasebut kalebu jinise ukara …
a.  ngoko alus    b.  ngoko lugu    c. krama alus     d. krama lugu
2.    Yani ngomong karo Bapake, becike nganggo basa …
a.  ngoko alus    b.  ngoko lugu    c. krama alus     d. krama lugu
3.    Kula sampun tindak kalawau jam tiga.
Ukara mau luput manut unggah-ungguh. Tembung tindak benere …
a.  lunga    b.  pamit    c. kesah    d. dugi
4.    Aja dadi manungsa sing duweni sifat…
a.  asih tresna    b.  angkara murka    c. andhap asor    d. sopan santun
5.    Bagio iku kalebu arek pendhekar.
Pendhekar kalebu tembung camboran tugel sing tegese …
a.  wong sing sekti    b. ahli beladiri     c. tukang dokar    d. pendhek tur kekar
6.    Jenang gulo. Yen ditulis nganggo aksara jawa wujude …
a.  ?jgu=gul.    b.  ?jjnn.    c. ?jen= gu [lo.    d. jngl
7.    Yen kepingin ngerti bab reregan bahan pokok, narasumber sing cocog, yaiku…
a. satpam pasar     b.  satpol PP    c. tukang sayur    d. Ijin soko polisi
8.    Kerapan sapi iku salah sawijine kegiyatan tradisi ing pulo…
a.  lombok    b.  bawean    c. medura    d. bali
9.    Aja sok nyepelekna wong liya sanadyan wujude wong ora duwe.
Paribasan sing cocog karo ukara mau, yaiku …
a.  giri lusi janma tan kena ingina    c. palang mangan tanduran
b. idu didilat maneh    d. dhemit ora dulit, setan ora doyan
10.    Rindhik asu digitik. Paribasan iku tegese…
a.  wong tuwa njaluk wuruk wong enom    c. wis kepenak tambah oleh kepenak
b. dikongkon sing cocog karepe    d. tiwas ditenani jebul ora sida
11.    Tembung ing ngisor iki sing kelebu tuladhane tembung camboran wutuh yaiku …
a. bangjo     b.  madumangsa    c. nagasari    d. raja kaya
12.    Paugeran (aturan/pedoman) ing tembang macapat ana 3, kaya kang kasebut ing ngisor iki, kajaba …
a.  guru gatra    b.  guru wilangan    c. guru lagu    d. guru sastra
13.    Cacahe gatra(baris) saben sapada ing tembang macapat diarani …
a.  guru basa    b.  guru sastra    c. guru gatra    d. guru wilangan
14.    Cacahe wanda (suku kata) saben sagatra ing tembang macapat diarani…
a.  guru sastra    b.  guru gatra    c. guru lagu    d. guru wilangan
15.    Tibaning swara (vokal) ing saben pungkasane gatra ing tembang macapat diarani …
a.  guru gatra    b.  guru wilangan    c.  guru lagu    d. guru sastra
16.    Wawancara kang pitakone ora ditemtoake luwih dhisik, gumantung marang swasanane wawancara, dene responden bebas njawab gumantung marang pitakone, kalebu wawancara …
a.  bebas    b.  individual    c. konverensi    d. terpimpin
17.    Tegese paribasan “Durung pecus, keselak besus” yaiuku …
a.  prakara cilik (sepele) dadi gedhe
b.  pakulinan ala sing ora bisa ilang    c. urung sembada wis kepingin sing ora-ora
d. amarga bangete lomane nganti uripe dhewe
kacingkrangan
18.      mbnTuru            yen di latinke wujude …
a.  aku wis mangan
b.  sapa mangan    c. mangan apa
d. mangan turu
19.    Gelase ceblok nganti ajur…
a.  riyel    b.  renteng    c. murka    d. mumur
20.    Yen kebo, sapi, wedhus iku diarani…
a.  rajana    b.  rajabrana    c. rajakaya    d. rajanaga

C.    Ceceg-ceceg ngisor iki isinen nganggo tembung kang mathuk!
1.    Eyang Bagio rawuh saka Ngawi pinaringan rahayu …
2.    Gawea ukara saka tembung camboran wutuh?
3.    Kala wingi Bu Miyem lunga menyang Solo, ukara kasebut krama aluse …
4.    Puisi jawa gagrak anyar sing ora kaiket guru gatra, guru lagu, guru wilangan nanging isih ngugemi anane rasa kaendahan arane…
5.    Panganggone ing wiwitan ukara, utawa kanggo nulis bab anyar diarani …
6.    ?jerukPecel\. , yen ditulis latin unine …
7.    Wiwowite lesmbodhonge, cangkrimane apa …
8.    Ana  pira tembang macapat iku? Sebutna…
9.    Apa kang diarani tembung saroja iku …
10.    Dong dinge swara ing pungkasane gatra diarani…

Tags »
Page 69 of 69 1 66 67 68 69

You might also like this post..

BUKU USM STAN 2014

BUKU USM STAN 2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com atau klik Gambar dibawah ini... more detail
SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL MADRASAH AIYAH AGAMA ISLAM MERTAPADA TAHUN PELAJARAN 2011/2012

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL MADRASAH AIYAH AGAMA ISLAM MERTAPADA TAHUN PELAJARAN 2011/2012

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL MADRASAH AIYAH AGAMA ISLAM MERTAPADA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 I. Pilihlah jawaban yang paling tepat! Perhatikan pernyataan di bawah ini: ada di setiap daerah... more detail
SOAL DAN KUNCI JAWABAN SOAL PENGETAHUAN UMUM

SOAL DAN KUNCI JAWABAN SOAL PENGETAHUAN UMUM

SOAL Pusat Keuangan Amerika Serikat berada di …. a. New York b. Washington DC c. Chicago d. Las Vegas e. Los Angles Berikut ini adalah negara yang dilalui oleh... more detail
UTS IPA Kelas II Semester II

UTS IPA Kelas II Semester II

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c didepan jawaban yang benar! 1.    Kewajiban anak sebagai anggota keluarga adalah …. a. berbakti pada orang tua       ... more detail
Soal Psikotest Deret dan Kunci Jawaban

Soal Psikotest Deret dan Kunci Jawaban

Soal Psikotest Deret dan Kunci Jawaban Berikut ini adalah Soal Psikotes mengenai deret (seri). Petunjuk Soal Psikotest : Masing-masing soal merupakan deret (seri) yang belum selesai. Selesaikanlah deret-deret (seri-seri)... more detail
Soal UN SMP Matematika SMP Tahun 2005

Soal UN SMP Matematika SMP Tahun 2005

Kelas : 3, Ebtanas (Matematika/Tahun 2005) 1.       Perhatikan Himpunan di bawah ini ! A = {bilangan prima kurang dari 11} B = {x |  < x  11, x ... more detail