Home » Kumpulan Soal Ujian SD » soal bahasa jawa SD

soal bahasa jawa SD

Posted at November 14th, 2013
Product Description : soal bahasa jawa SD

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk !

Olahraga Hiking
Ahmad : ” Piye yen suk Minggu awake dhewe nganakake “hiking” menyang Baturaden?”
Ibnu       : “Setuju”
Ratna    : “Hiking kuwi apa, ta?”
Ibnu       : “Hiking kuwi kalebu olahraga. Carane yaiku mlaku sakepenake, ngliwati alas, munggah gunung sinambi ngematake endahing pegunungan.”
Ratna    : “Yen ngono aku setuju.”
Ahmad : “Ya,  ngesuk dina Ahad watara jam 7.00 kita budhal saka sekolahan. ”
Ratna    : “Lha ngesuk awake dewe mlaku saka ngendi.”
Ibnu       : “Diwiwiti saka sekolahan tumuju jalan Ahmad Yani, terus ngalor nganti tekan Kebumen. Ing  Kebumen leren sawetara karo ngrasakake endahing pemandangan.”
Wacanan ing dhuwur kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 2 !
1.       Olahraga sing carane mlaku sak kepenake, ngliwati alas lan munggah gunung yaiku……..
a.       Panjat gunung                           c. hiking
b.      Sepeda santai                            d. marathon
2.       Ahmad lan konco – konco nganakake hiking diwiwiti saka ngendi……..
a.       Baturraden                                 c. Kebumen
b.      Sekolahan                                   d. Jalan Ahmad Yani
3.       Ibu masak sayur bening ing dapur. Sing kadhapuk wasesa yaiku….
a.       ibu                                                  c. masak
b.      sayur bening                              d. ing dapur
4.       Pak Ahmad ngendika, yen aku karo Ibnu kudu sregep sinau. Sing kalebu basa krama alus yaiku….
a.       Yen aku                                        c. ngendika
b.      Kudu                                             d. karo
Wacanan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 5 – 6 !
Mangsa Ketiga
       Nagari Indonesia punika ngalami kalih mangsa. Mangsa rendheng lan mangsa ketiga. Wancinipun antawis sasi April dumugi Oktober. Wonten ing sasi – sasi punika para amung tani mboten nanem pantun amargi angel anggenipun ngileni toya.
       Wonten ing mangsa ketiga sabin-sabin dipuntanemi palawija. Wonten ingkang nanem kedhele, kacang ijo, kacang tanah, buncis, lombok, tomat lan sakpanunggalanipun. Wiwit nanem dumugi panen unggal dinten para among tani sami nyirami tanemanipun. Toyanipun dipunpendhet saking sumur utawi kalen. Wonten ingkang ngginakaken mesin dhiesel, selang, lan wonten ugi ingkang mikul ember.
5.       Antawis sasi April dumugi Oktober punika nagari Indonesia ngalami mangsa punapa…..
a.       Mangsa jawah                                           c. Mangsa ketiga
b.      Mangsa rendheng                                   d. Mangsa udan
6.       Sing kalebu tanduran palawija yaiku…….
a.       pari                                                                                c. pelem
b.      jambu                                                           d. Lombok
7.       Wong sing pagaweane nglakokake wayang diarani……
a.       Kusir                                                              c. sopir
b.      Masinis                                                         d. Dalang
8.       Bapak sholat Maghrib ing masjid pundi ?
Ukara ing duwur  jenenge ukara.…
a.       pawarta                                       c.  prentah
b.      pitakon                                         d. larangan
9.       Ing mangsa rendheng lemah-lemah pada teles nanging mangsa ketiga lemah-lemah padha……. Tembung kosok balene teles yaiku…..
a.       garing                                            c. panas
b.      seger                                             d. adem
10.   “Sawah subur” ditulis nganggo aksoro jawa dadi……..
a.                                                            c.
b.                                                            d.
II.            Isenana cecek-cecek ing ngisor iki karo tembung kang mathuk!
11.   Ing dina Senin lan Kamis Amir sregep puasa sunah. Sing dadi wasesane yaiku……
12.   Amarga udan, pakdhe  nggawa jas udan. Basa krama aluse nggawa yaiku……
13.   Wong kang pagaweane mulang ing sekolahan diarani………
14.   Ing mangsa ketiga yen awan hawane panas, yen bengi……….
15.   “                              ” yen ditulis nganggo aksara latin dadi…..
III.            Wangsulanan pitakon-pitakon iki kanthi mathuk!
16.   Bapak saweg maos Al Qur’an ing kamar ngajeng. Golekana endi jejer, wasesa, lesan lan keterangane?
17.   Ustadz Abidin lagi maca Al Quran ing Mushola. Ukara iki dadekke nganggo basa krama alus?
18.   Gawenen ukara pitakon saka wangsulan ing ngisor iki!
a….
b. Dina selasa lan rabu
19.   Golekana tembung kosok balen cacahe 5 baen?
20.   Gantinen tulisen ing ngisor iki nganggo aksara Jawa!
a.       Perahu layar
b.      Nani bayar buku

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about soal bahasa jawa SD


Related post to soal bahasa jawa SD

PKN Kelas 6 Semester Ganjil

PKN Kelas 6 Semester Ganjil

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk ! Olahraga Hiking Ahmad : ” Piye yen suk Minggu awake... more detail
PKN Kelas 5 Semester Ganjil

PKN Kelas 5 Semester Ganjil

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk ! Olahraga Hiking Ahmad : ” Piye yen suk Minggu awake... more detail
PKN Kelas 4 Semester Ganjil

PKN Kelas 4 Semester Ganjil

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk ! Olahraga Hiking Ahmad : ” Piye yen suk Minggu awake... more detail
PKN Kelas 2 semester ganjil

PKN Kelas 2 semester ganjil

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk ! Olahraga Hiking Ahmad : ” Piye yen suk Minggu awake... more detail
UTS Kelas 1

UTS Kelas 1

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk ! Olahraga Hiking Ahmad : ” Piye yen suk Minggu awake... more detail