Home » Umum » Soal Pendidikan Agama Islam

Soal Pendidikan Agama Islam

Posted at July 12th, 2013
Product Description : Soal Pendidikan Agama Islam

Soal Pendidikan Agama Islam

1.    Tobat secara etimologi memiliki arti …
a.    bersumpah
b.    berharap    d. kembali
c.    berjanji

2.    Makna istighfar adalah …
a.    memohon ampun kepada Allah
b.    memohon rizki yang berkah
c.    meminta keselamatan dunia dan akhirat
d.    mencari keridhaan  Allah SWT
e.    mengakui  kesalahan yang telah dilakukan

3.    Taubat nasuha adalah taubat yang mempunyai indikasi berikut ini, kecuali …
a.    dilakukan dengan  sunggh-sungguh
b.    berhenti total dari perbuatan tercela
c.    hanya mengharapkan rida Allah
d.    menyesali perbuatan dosa yang dilakukan
e.    menjauhkan diri dari masyarakat

4.    Kebalikan dari akhlak mazmumah adalah…
a.    karimah    d. fasidah
b.    qabihah    e. sayyiah
c.    mahmudah
d.    fasidah

5. Langkah awal dari syarat syarat bertaubat adalah menyesali segala  kesalahan yang sudah diperbuat,  disebut
a.    a’zam        d. taubat
b.    nadam        e. tawakal
c.    iffah

6.    Q.S. Al-Baqarah : 222
•…      
Kandungan ayat diatas adalah bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang…
a.    ta’at beribadah
b.    beramal saleh
c.    mensucikan diri
d.    menyesali dosanya
e.    berobah total

7.    Memohon ampun kepada allah dimulai dengan mengucapkan kalimat …
a.    Istighfar    d. Tahlil
b.    Tahmid        e. Tasbih
c.    Takbir

8.    Kesempatan bertobat bagi manusia adalah …
a.    sampai umur 65 tahun
b.    sampai usia pikun
c.    selama usia masih muda
d.    tidak ada batasnya
e.    sebelum sakratul maut

9.    Q.S. Hud : 3
      …
Firman Allah diatas berisi perintah tentang…
a.    optimis        d. bersyukur
b.    ikhtiar        e. beramal
c.    bertobat

10.    Jika kita berbuat dosa kepada orang lain, sebelum kita meminta ampun  kepada Allah, maka kita harus … pada orang yang kita zalimi.
a.    mengakui kesalahan
b.    melakukan amal saleh
c.    meminta ma’af
d.    mendatangi rumahnya
e.    memberikan santunan

11.    Q.S. An-Nisa : 18
     •         …
Kandungn ayat diatas adalah bahwa …
a.  Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya sekalipun mereka melampai batas
b.    Allah tidak menerima taubat hambanya yang menyatakan taubat ketika sakratul maut
c.    Semua anak adam itu bersalah, dan sebaik-baiknya orang adalah mereka yang bertaubat
d.  Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia
e.    Allah menerima tobat orang yang zalim setelah dia memperbaiki dirinya

12. Harapan agar semua perbuatan baik yang bersifat ubudiyah maupun muamalah mendapat rida allahswt, disebut …
a.    Istikharah    d. Raja’
b.    Hidayah    e. Ta’awun
c.    Suja’ah

13.     ﻜل بنى أدم خطاء و خير الخطاءين التوابون Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa setip manusia memiliki  kesalahan  dan …
a.    sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat
b.    orang yang bertobat akan mendapat nikmat yang besar
c.    sebaik-baik manusia adalah orang yang tidak memiliki dosa
d.    orang yang berbuat dosa berarti berkurang imannya
e.    setiap orang yang berdosa Allah selalu menerima tobatnya
14.    Berikut ini yang bukan contoh-cotoh sikap orang yang sudah bertaubat kepada Allah adalah …
a.    membenci dan memusuhi teman-temannya yang jahat
b.    memperbaiki hablumminallah dan hablumminannasnya
c.    menjaga lidahnya dari ucapan yang tidak berguna
d.    lebih mengutamakan pekerjaan mencari bekal akhirat
e.    menjaga hatinya dari segala sifat iri, dengki da dendam kepada sesame

15.    Mengharap agar semua perbuatan baik yang bersifat ubudiyah maupun muamalah mendapat ridha Allah SWT, disebut  …
a.    syuja’ah    d. khauf
b.    raja’        e.
c.    ‘azam

16.    Seorang siswa yang bertekad untuk  meningkatkan prestasi belajarnya   agar memperoleh prestasi yang gemilang, maka siswa tersebut adalah seorang yang berjiwa …
a.    kreatif        d. inovatif
b.    optimis    e. dinamis
c.    kritis

17.    Seseorang yang kecil harapannya untuk meraih sukses dalam menghadapi persoalan hidup disebut…
a.    statis        d. pesimis
b.    anarkis        e. apatis
c.    kritis

18.    Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai dsebut …
a.    tafakur        d. tawakal
b.    takabur        e. tadabur
c.    tamani

19.    Usaha sesoeorang untuk mewujudkan cita-citanya  disebut …
a.    ikhtiar        d. istiqamah
b.    ijtihad        e. istidraj
c.    istikharah

20.    Sikap prilaku yang sesuai dengan ajaran Islam disebut akhlakul …
a.    qabihah    d. mahmudah
b.    sayyiah    e. fasidah
c.    mazmumah

21.    Para ahli tasawuf membagi nafsu manusia menjadi … tingkatan
a.    3    d. 6    c. 5
b.    4    e. 7

22. Sifat-sifat orang yang mempunyai nafsul amarah antara lain adalah mudah, kecuali…
a.    marah        d. dengki
b.    sedih        e. tamak
c.    sombong

23.    Tingkatan nafsu yang keempat adalah…
a.    Lawwamah        e. amarah
b.    radhiah
c.    muthmainnah
d.    mulhammah

24.    Realisasi dari sikap raja’ adalah selalu berusaha, istiqamah dan tidak pernah lupa   …kepada Allah SWT
a.    beribadah    d. bertasbih
b.    berdo’a        e. beristighfar
c.    berzikir

25.    Seorang muslim yang selalu berharap bahwa Allah akan melimpahkan kebahagiaan kepadanya  dunia dan akhirat, berarti ia meyakini bahwa …
a.    Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
b.    Allah Maha Kaya lagi Bijaksana
c.    Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
d.    Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
e.    Allah Maha Mengetahui lagi Maha Maha Besar

26.   Setelah berusaha sekuat tenaga dan hasilnya diserahkan kepada Allah, disebut …
a.    tawaduk    d. tabah
b.    tawakal    e. taqarrub
c.    tafakkur
d.    tabah

27.    Berikutini yang tidak termasuk azas-azas ekonomi dalam Islam adalah …
a.    bekerjasama
b.    tolong-menolong
c.    persaudaraan
d.    saling menjaga amanah
e.    terhindar dari unsur gharar

28. Jual beli bisa terlaksana dan dibenarkan oleh hukum Islam jika rukun-rukun di bawah ini terpenuhi, kecuali …
a.    ada penjual dan pembeli
b.    pembayaran harus tunai
c.    ada benda yang diperjual belikan
d.    ada alat penukar
e.    ada ijab dan qabul

29.    Jual beli dengan memesan barangnya terlebih dahulu disebut
a.    murabahah
b.    inah
c.    mudharabah
d.    salam
e.    istishna

30.    Pembeli mempunyai hak pilih, untuk mengurungkan aqad jual belinya karena terdapat kekurangan pada barang yang dibelinya, disebut  …
a.     khiyar majlis      d. ar-ru’yah
b.     asy-Syarth             e.muqayyad  .
c.     khiyar ‘aibi
31.    Cara kerja Bank Muamalat Inonesia sesuai prinsip islam yaitu…
a.    maisir             d. ijarah
b.    fa’dah             e. musyakkah
c.    mudharabah

32.  Pemberian modal dari seseorang  kepada orang lain untuk diperdagangkan dan kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bentuk usaha  ini disebut …
a.    musaqah
b.    mudharabah
c.    syirkah Inan
d.    syirkah Amal
e.    al Ijarah
33.    Kerjasama antara sipemilik sawah  dengan sipenggarap dengan hasil dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka, sedangkan benihnya dari sipenggarap. Kerjasama tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah
a.    muzara’ah
b.    muyaqah
c.    mukhabarah
d.    muqayyadah
e.    muthlaqah

34.    Agung meminjam uang kepada Hamzah Rp 3000.000.00, dengan syarat Agung harus mengembalikannya Rp 3500.000.00. Pernyataan ini adalah contoh…
a.    riba yad    d. riba qardi
b.    wadi’ah    e. riba naiah
c.    qiradh

35.    Hukum asal jual beli adalah…
a.    wajib        d. sunat
b.    makruh    e. haram
c.    mubah

36.    Abad pertengahan dimulai dari tahun …M
a.    1250        d. 1450
b.    1350        e. 1550
c.    1381
d.    1450
37.    Kedatangan Timur Lenk ke Dunia Islam hanya membawa kehancuran belaka, dan pada tanggal 10 April 1370 M. dia memproklamirkan diri sebagai penguasa tunggal di…
a.    Khurasan
b.    Afganistan
c.    Persia
d.    Manchuria
e.    Transoxania

38.    Tokoh ilmuwan muslim yang berhasil menciptakan kompas pertama kali adalah …
a.    Ibnu Khaldum
b.    Ibnu Sina
c.    Abu Nawas
d.    Al Khawarizmi
e.    Ibnu Batutah

39.    Salah satu karya Fuzuli yang terkenal adalah puisi yang berjudul …
a.    Diwan Syamsi Tabzir
b.    Shikeyetname
c.    Mantiq At Tair
d.    Padyamat
e.    Uyun Al AAnba
40.    Dunia Islam mengalami kemunduran setelah khalifah Abbasiyah di Bagdad runtuh, dan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya tiga kerajaan besar yaitu …
a.    Usmani, Mughal dan Safawi
b.    Usmani, Mughal dan Saljuk
c.
d.    Mughal, Fatimiyah dan Ghazna
a.    Mamalik, safawi dan Usmani
41.    Safawi, Fatimiyah dan Mamalik

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about Soal Pendidikan Agama Islam


Related post to Soal Pendidikan Agama Islam

Asyik, Pelamar CPNS Bisa Langsung Tahu Hasilnya Lho

Asyik, Pelamar CPNS Bisa Langsung Tahu Hasilnya Lho

Soal Pendidikan Agama Islam 1.    Tobat secara etimologi memiliki arti … a.    bersumpah b.    berharap    d. kembali c.    berjanji 2.    Makna istighfar adalah … a.    memohon ampun kepada Allah... more detail
Daftar Jadi CPNS di Kemenperin Mulai Hari Ini Yuk

Daftar Jadi CPNS di Kemenperin Mulai Hari Ini Yuk

Soal Pendidikan Agama Islam 1.    Tobat secara etimologi memiliki arti … a.    bersumpah b.    berharap    d. kembali c.    berjanji 2.    Makna istighfar adalah … a.    memohon ampun kepada Allah... more detail
Kementerian Agama Cari CPNS untuk Jadi Dosen

Kementerian Agama Cari CPNS untuk Jadi Dosen

Soal Pendidikan Agama Islam 1.    Tobat secara etimologi memiliki arti … a.    bersumpah b.    berharap    d. kembali c.    berjanji 2.    Makna istighfar adalah … a.    memohon ampun kepada Allah... more detail
Kuota CPNS Bidang Kesehatan & Pendidikan Diprioritaskan

Kuota CPNS Bidang Kesehatan & Pendidikan Diprioritaskan

Soal Pendidikan Agama Islam 1.    Tobat secara etimologi memiliki arti … a.    bersumpah b.    berharap    d. kembali c.    berjanji 2.    Makna istighfar adalah … a.    memohon ampun kepada Allah... more detail
Rebut 595 Kursi CPNS di BPN!

Rebut 595 Kursi CPNS di BPN!

Soal Pendidikan Agama Islam 1.    Tobat secara etimologi memiliki arti … a.    bersumpah b.    berharap    d. kembali c.    berjanji 2.    Makna istighfar adalah … a.    memohon ampun kepada Allah... more detail