Home » Kumpulan Soal Ujian SMP » SOAL-SOAL DAN KISI-KISI BAHASA JAWA SMP KELAS VII SEMSTER I (SATU) BAGIAN 3

SOAL-SOAL DAN KISI-KISI BAHASA JAWA SMP KELAS VII SEMSTER I (SATU) BAGIAN 3

Posted at June 3rd, 2013
Product Description : SOAL-SOAL DAN KISI-KISI BAHASA JAWA SMP KELAS VII SEMSTER I (SATU) BAGIAN 3

SEKOLAH
Ing kene aku bungah
Karo kanca sing padha sumringah
Sanajan adoh saka omah
Supaya ilmuku tambah
Supaya agawe bapak bungah
Lan ibu bisa sumringah
1.    Wosipun geguritan ing nginggil, inggih menika ….
a.    Bocah sekolah kedah bungah supados ilmune tambah.
b.    Bocah sekolah kedah bungah amarga cedak omah.
c.    Bocah sekolah kedah bungah nanging ilmune boten tambah.
d.    Bocah sekolah kedah bungah supados tiyang sepuh susah.
2.    Saking geguritan ing nginggil, menawi wonten sekolahan siswa bungah saged ndadosaken ….
a.    Sangune tambah, ibune sumringah.
b.    Sangune kurang, jajane tambah.
c.    Ilmu tambah, tiyang sepuh bungah.
d.    Ilmu tambah, tiyang sepuh susah.
3.    Cakil    : “Halo, menapa leres menika dalemipun Pak Sabar?”
Candil    : “… .”
Cakil    : “Kula Cakil, muridipun Pak Sabar”.
Ukara ingkang trep kangge njangkepi pacelathon liwat telpon ing nginggil, inggih menika?
a.    “Halo, leres menika griyanipun Pak Sabar”.
b.    “Inggih, leres menika griyanipun Pak Sabar”.
c.    “Inggih, leres, nuwun sewu menika saking sinten nggih?”
d.    “Inggih, leres, nanging kula Candil”.

I.    Wangsulana pitakonan-pitakonan ing ngandhap kanthi pratitis!
Waosan kangge SOAL nomer 36-40
Prabu Ramawijaya Wiwaha
Kacariyos, Prabu Ramawijaya menika salah satunggaling titisan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu tumurun saking Kayangan amarga panyuwunipun para Dewa. Para Dewa mboten tentrem amargi dipunganggu dening Dasamuka. Dasamuka inggih menika awujud raksesa ratu ing Alengka.  Prabu Ramawijaya kagungan sedherek ingkang asma Lesmana. Wonten sawijining dinten, Prabu Ramawijaya tuwin Lesmana ngumbara wonten ing wana. Tiyang kekalih ngumbara njajah desa milang kori, ngumbara wonten setunggal nagari tumuju negari sanesipun.

Rikala dumugi wonten ing Nagari Manthili, Prabu Janaka nembe ngawontenaken sayembara. Sayembaranipun inggih menika sinten ingkang saged menthang gandhewa pusaka kraton, badhe kapundhut mantu. Amargi Prabu Janaka kagungan putri ingkang ayu sanget, katah para kakung ingkang nyobi menthang gandhewa pusaka. Ananging sedaya ingkang tumut sayembara kalawau mboten saged menthang gandhewa pusaka. Lajeng Prabu Ramawijaya nyobi menthang gandhewa pusaka menika, gandhewa dipunjunjung lajeng dipunpenthang kanthi gampil ngantos tugel tengah. Sengga swanten tugelipun gandhewa menika kados gludhug lan ndadosaken ingkang ningali gumun.
Saklajengipun Prabu Ramawijaya ingkang menang sayembara kepareng Dewi Sinta. Lajeng Prabu Ramawijaya dhaup kaliyan Dewi Sinta. Adicara dhaupipun Prabu Ramawijaya lan Dewi Sinta dangunipun ngantos pinten-pinten dinten. Amargi Dewi Sinta menika putri raja ingkang gung binantara.
41.    Menapa ingkang njalari Dewa Wisnu anitis marang Prabu Ramawijaya?
42.    Kenging menapa Dasamuka dipunmungsuhi kaliyan para dewa?
43.    Sinten ingkang ngawontenaken sayembara menthang gandhewa pusaka kraton?
44.    Kados pundi kahananipun gandhewa pusaka raja sasampunipun dipunpenthang kaliyan Prabu Ramawijaya?
45.    Kenging menapa sayembara menthang gandhewa pusaka keraton njalari para kakung tumut dhateng sayembara kasebut?

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about SOAL-SOAL DAN KISI-KISI BAHASA JAWA SMP KELAS VII SEMSTER I (SATU) BAGIAN 3


Related post to SOAL-SOAL DAN KISI-KISI BAHASA JAWA SMP KELAS VII SEMSTER I (SATU) BAGIAN 3

SOAL BAHASA INGGRIS KELAS 9 SEMESTER 1

SOAL BAHASA INGGRIS KELAS 9 SEMESTER 1

SEKOLAH Ing kene aku bungah Karo kanca sing padha sumringah Sanajan adoh saka omah Supaya ilmuku tambah Supaya agawe bapak bungah Lan ibu bisa sumringah 1.    Wosipun geguritan ing... more detail
Soal IPS Kls 9 Semester Ganjil SMPN Megang Salkti 2011

Soal IPS Kls 9 Semester Ganjil SMPN Megang Salkti 2011

SEKOLAH Ing kene aku bungah Karo kanca sing padha sumringah Sanajan adoh saka omah Supaya ilmuku tambah Supaya agawe bapak bungah Lan ibu bisa sumringah 1.    Wosipun geguritan ing... more detail
Soal IPS Terpadu SMP Kelas 7 – ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2012-2013

Soal IPS Terpadu SMP Kelas 7 – ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2012-2013

SEKOLAH Ing kene aku bungah Karo kanca sing padha sumringah Sanajan adoh saka omah Supaya ilmuku tambah Supaya agawe bapak bungah Lan ibu bisa sumringah 1.    Wosipun geguritan ing... more detail
Kumpulan Soal Uraian IPS Terpadu SMP Kelas 7 Semester Ganjil – Genap

Kumpulan Soal Uraian IPS Terpadu SMP Kelas 7 Semester Ganjil – Genap

SEKOLAH Ing kene aku bungah Karo kanca sing padha sumringah Sanajan adoh saka omah Supaya ilmuku tambah Supaya agawe bapak bungah Lan ibu bisa sumringah 1.    Wosipun geguritan ing... more detail
Kumpulan Soal Pilihan Ganda IPS Terpadu SMP Kelas 7 Semester Ganjil dan Genap

Kumpulan Soal Pilihan Ganda IPS Terpadu SMP Kelas 7 Semester Ganjil dan Genap

SEKOLAH Ing kene aku bungah Karo kanca sing padha sumringah Sanajan adoh saka omah Supaya ilmuku tambah Supaya agawe bapak bungah Lan ibu bisa sumringah 1.    Wosipun geguritan ing... more detail