Home » Kumpulan Soal Ulangan Harian » SOAL ULANGAN KELAS 7 SEMESTER 2

SOAL ULANGAN KELAS 7 SEMESTER 2

Posted at June 6th, 2013
Product Description : SOAL ULANGAN KELAS 7 SEMESTER 2
 1. Ditingali tina wangunna karangan pedaran di luhur kaasup kana karangan…
  a.    argumentasi    b. eksposisi    c. narasi    d. Deskripsi
 2. “Ieu ge sarua ngadukna perlu waktu nu lila jeung tanaga nu rosa.”Sasaruaan kecap anu didengdekeun dina kalimah di luhur, nyaeta…a. Teuas    b. leuleus    c. laun    d. Kuat
 3. “mun tepika telat ngadukna, adonanana  bisa tutung lantaran nempel dina dasar kancah.”Anu dimaksud kecap anu didengdekeun dina kalimah di luhur, nyaeta…
  a.    Panci gede    b. katel gede    c. ember        d. Baskom
 4. Ditingali tina eusina, karangan pedaran di luhur medar ngeunaan…
  a. Cara nyieun dodol    b. cara nyieun wajit    c. cara nyieun bolu    d. cara nyieun kueh
 5. “Mirun seuneuna oge teu sagawayah.”Maksud kecap didengdekeun dina kalimah diluhur, nyaeta…
  a. teu asal-asalan    b. kumaha waktu    c. sakarepna  d. teu make aturan
 6. Dihandap mangrupa conto-conto kecap anu kaasup kana istilah ekonomi, kajaba…
  a.    Barter        b. saham    c. pidana    d. Ngiridit
 7. “Anu netelakeun yen paribasa mangrupa salah sahiji pakeman basa.”Sasaruaan kecap didengdekeun dina kalimah di luhur, nyaeta… a. babasan    b. idiom        c. kecap kantetan        d. Afiksasi
 8. “Abong adat kakurung ku iga, sakitu geus diomongan ge keukeuh neugtreug.”Maksud paribasa dina kalimah di luhur, nyaeta…a. Tabeat anu geus hese dirobahna    c. ginding ku barang meunang nginjeum
  b.ngarasa diri pangna/paling    d. sipat  indung bapa sok turun ka anakna
 9. Anu dimaksud sipat indung bapa sok turun ka anakna mangrupa harti tina paribasa…
  a.    cul dog-dog tinggal igel            c. adean ku kuda beureum
  b.    banda tatalang raga            d. uyah mah tara tees ka luhur
 10. ”Norman Kamaru mah geus reugreug-reugreug jadi polisi, der bet hayang jadi artis.”Paribasa anu merenah larapna pikeun kalimah di luhur, nyaeta… a. kandel kulit beungeut        c. cul dog-dog tinggal igel
  b. asa aing uyah kidul        d. banda tatalang raga
 11. “Abong-abong pinter ka batur teh meni nganggap jalma bodo we.”Paribasa nu merenah larapna pikeun kalimah di luhur, nyaeta…     a. kandel kulit beungeut        c. cul dog-dog tinggal igel             b. asa aing uyah kidul        d. banda tatalang raga
 12. “Percuma duit loba ge, ari panyakit teu diubaran-ubaran mah.”Paribasa anu merenah larapna pikeun kalimah di luhur, nyaeta…    a. kandel kulit beungeut        c. cul dog-dog tinggal igel                            b. asa aing uyah kidul        d. banda tatalang raga
 13. “Dasar jalma teu boga kaera, disindiran ge keukeuh teu ngarti-ngarti.”Paribara nu merenah larapna dina kalimah di luhur, nyaeta… a. kandel kulit beungeut    c.cul dog-dog tinggal igel    b. asa aing uyah kidul        d. banda tatalang raga
 14. Anu dimaksud paribasa halodo sataun lantis ku hujan sapoe, nyaeta…
  a. kahadean nu geus loba ilang ku kasalahan saeutik    c. resep nginjeum barang batur
  b. kasalahan nu loba ilang ku kahadean saeutik        d. kasalahan jeung kahadean nu saimbang
 15. “Can oge kesangan-kesangan acan geus cape.”Kalimah bieu keuna ku paribasa….
  a. mopo memeh nanggung             c. lodong kosong ngelentrung
  b. nete taraje nincak hambalan        d. jauh ka bedug anggang ka dulag
 16. “Meni saumurna teu nyaho kana ibadah teh si eta mah.”Kalimah bieu keuna ku paribasa…
  a. mopo memeh nanggung              c. lodong kosong ngelentrung
  b. nete taraje nincak hambalan        d. jauh ka bedug anggang ka dulag.
 17. “Dasar manehna mah ngan saukur omong hungkul.”Kalimah bieu keuna ku paribasa…
  a. mopo memeh nanggung              c. lodong kosong ngelentrung
  b. nete taraje nincak hambalan        d. jauh ka bedug anggang ka dulag
 18. Anu dimaksud sanduk-sanduk menta idin samemeh mantun dina carita pantun teh, nyaeta…
  a. narasi        b. monolog        c. rajah        d. Dialog
 19. Anu dimaksud bagean anu dipagunemkeun dina carita pantun teh, nyaeta…
  a. narasi        b. monolog        c. rajah        d. Dialog
 20. Sedengkeun anu dimaksud bagean anu dicaritakeun dina carita pantun teh, nyaeta…
  a. narasi        b. monolog        c. rajah        d. Dialog
 21. Ari anu dimaksud bagean paguneman diri dina carita pantun teh, nyaeta…
  a. narasi        b. monolog        c. rajah        d. Dialog
 22. Anu dimaksud bagean carita anu mangrupa puisi nu eusina menta pangampura tina kasalahan salila nepikeun pantun sarta mere embar yen pantun geus rengse dicaritakeun, nyaeta….
  a. rajah pamunah    b. rajah bubuka    c. rajah pamuka       d. Papantunan
 23. “Prabu Siliwangi raja karajaan Pajajaran kagungan putra ti prameswari nu jenengan padmawati.”Anu dimaksud kecap anu didengdekeun dina kalimah di luhur, nyaeta….
  a. selir        b. ratu        c. gulang-gulang        d. Yuwaraja
 24. “Kumargi anjeunna teu tiasa ngambah ka jomantara.”Sasaruaan kecap anu didengdekeun dina kalimah di luhur, nyaeta…    a. laut        b. gunung    c. langit        d. daratan
 25. “Padmawati ngimpen nyangking pusaka Lalayang Kancana milik tujuh satria sakembaran.”Maksud kecap anu didengdekeun dina kalimah di luhur, nyaeta….
  a. nyokot        b. meunang        c. nyekel    d. leungit
 26. Dina carita pantun Munding Laya Dikusuma nyaritakeun ngeunaan latar karajaan…
  a. mataram        b. Galuh Pakuan    c. Pajajaran    d. kalingga
 27. Jalma anu biasana nyaritakeun carita pantun sabari dipirig ku kacapi pantun teh, nyaeta…
  a. juru sinden        b. juru duum        c. juru pantun    d. juru demung
 28. “Daun kalapa patingarulang siga nu ngagupayan basa manehna miang ninggalkeun lembur.” Gaya basa nu merenah pikeun larapna dina kalimah di luhur, nyaeta….
  a. gaya basa kadalon    b. gaya basa mijalma    c. gaya basa rautan    d. gaya basa rarahulan
 29. “Punten, tuang putra teh kirang dina pangajaran Basa Sundana, kukituna bapa miwah ibu diangkir ka sakola.”Gaya basa nu mernah pikeun larapna dina kalimah di luhur, nyaeta….
  a. gaya basa kadalon    b. gaya basa mijalma    c. gaya basa rautan    d. gaya basa rarahulan
 30. Gaya basa anu ngagede-gedekeun caritaan sangkan kadanguna leuwih…, nyaeta….
  a. gaya basa kadalon    b. gaya basa mijalma    c. gaya basa rautan    d. gaya basa rarahulan

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about SOAL ULANGAN KELAS 7 SEMESTER 2


Related post to SOAL ULANGAN KELAS 7 SEMESTER 2

UH 2

UH 2

Ditingali tina wangunna karangan pedaran di luhur kaasup kana karangan… a.    argumentasi    b. eksposisi    c. narasi    d. Deskripsi “Ieu ge sarua ngadukna perlu waktu nu lila jeung tanaga nu... more detail
ULANGAN HARIAN 2 SEMESTER 2

ULANGAN HARIAN 2 SEMESTER 2

Ditingali tina wangunna karangan pedaran di luhur kaasup kana karangan… a.    argumentasi    b. eksposisi    c. narasi    d. Deskripsi “Ieu ge sarua ngadukna perlu waktu nu lila jeung tanaga nu... more detail
UH 2

UH 2

Ditingali tina wangunna karangan pedaran di luhur kaasup kana karangan… a.    argumentasi    b. eksposisi    c. narasi    d. Deskripsi “Ieu ge sarua ngadukna perlu waktu nu lila jeung tanaga nu... more detail
soal bahasa inggris mid semester 1 kelas 1 smp

soal bahasa inggris mid semester 1 kelas 1 smp

Ditingali tina wangunna karangan pedaran di luhur kaasup kana karangan… a.    argumentasi    b. eksposisi    c. narasi    d. Deskripsi “Ieu ge sarua ngadukna perlu waktu nu lila jeung tanaga nu... more detail
soal ulangan harian bahasa jawa

soal ulangan harian bahasa jawa

Ditingali tina wangunna karangan pedaran di luhur kaasup kana karangan… a.    argumentasi    b. eksposisi    c. narasi    d. Deskripsi “Ieu ge sarua ngadukna perlu waktu nu lila jeung tanaga nu... more detail